Artikkelit

Intia etenee kaasu pohjassa tekoälyn kehityksessä, mutta ovatko ratti ja jarrut kunnossa?

23.11.2023

Intia etenee kaasu pohjassa tekoälyn kehityksessä, mutta ovatko ratti ja jarrut kunnossa?

Intian vahva yksityissektori on astumassa kuskin paikalle tekoälyn globaalissa kehityksessä – Intia on nostettu monissa kansainvälisissä vertailuissa tekoälyn kärkimaaksi. Modin hallinto pyrkii uudistamaan ja tehostamaan julkisen sektorin toimintaa tekoälyn avulla, mutta tiedon keräämiseen, ylläpitoon ja käsittelyyn liittyy monenlaisia huolia. Kansainvälisillä areenoilla Intia on ottanut roolia tekoälyyn kytkeytyvissä eettisissä kysymyksissä. Maan sisällä käydään kuitenkin keskustelua datan keruun etiikasta samoin kuin kaupallisten toimijoiden korostuneesta roolista tekoälyn soveltamisen ajurina. Kaikki eivät katso hyvällä korkeimman oikeuden käytänteiden, henkilötunnusjärjestelmän tai koulutussektorin siirtymistä tekoälyn käsiin, eikä varsinkaan yritysten roolia näiden kehityksessä.

Intialla menee lujaa tekoälyrallissa

Intia on vaivihkaa ottanut itselleen johtavan roolin globaalissa tekoälykehityksessä. Artificial Intelligence Index –raportin (2022) mukaan Intia on johtava maa useassa tekoälyn kehitystä kuvaavassa kategoriassa (Talent Concentration, Relative AI Skill Penetration, AI Hiring Index). Stanfordin yliopiston tekoälyindeksin (2022) mukaan Intia on ykkönen tekoälyn soveltamisessa, kolmannella sijalla tieteellisten tekoälyartikkeleiden määrässä sekä seitsemännellä sijalla uusien (2013-21) tekoäly-yritysten määrässä. Manchesteriläisen Peak-tekoäly-yrityksen arviossa (Decision Intelligence Maturity Scale), joka mittaa liiketoimintaympäristön tekoälyvalmiutta, Intia sijoittuu ensimmäiselle sijalle kaikissa viidessä kategoriassa (decision-making, data and technology, strategy, people & processes, value).

Myös Intian omat asiantuntijat näkevät maan tekoälypolun sileänä ja nousujohtoisena. Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) esittää India AI 2023 Expert Group -raportissaan että tekoäly lisää Intian bruttokansantuotetta 410-450 miljardilla eurolla vuoteen 2025 mennessä ja että se kasvattaa Intian talouden volyymia liki 900 miljardilla eurolla vuoteen 2035 mennessä. BKT:n arvioitu kasvu vastaa kymmentä prosenttia hallituksen asettamasta tavoitteesta, joka on 4600 miljardia euroa. International Data Corporation (IDC) arvioi selvityksessään (2020), että Intian tekoälyinvestoinnit kasvavan vuosittain 39% ja saavuttavan 10757 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. 

Lukujen tarkkuutta voi itse kukin aprikoida, mutta vahvat näkymät näyttäytyvät loogisina niille, jotka ovat seuranneet Intian yksityissektorin asteittaista nousua globaalin T&K-arvoketjun yläpäässä. Huomattava osa globaalista T&K-toiminnasta erityisesti kriittisillä sektoreilla, kuten FinTechissä, tapahtuu intialaisten suuryritysten saamina toimeksiantoina (mm. TCS, Infosys, HCL, Infosys, Wipro, TechMahindra). On luontevaa ja välttämätöntä, että nämä yritykset kehittävät tekoälyratkaisujaan T&K-kentän eturintamassa. Yhtä luontevaa on, että Intian parhaat akateemiset instituutit pyrkivät vastaamaan huutoon, kasvattamaan tutkimuskapasiteettiaan sekä tarjoamaan opiskelijoilleen eväät astella Intian nopeasti kehittyvälle yritys- ja startup-kentälle.

Tekoälyllä kansallisia ratkaisuja

Valmisteilla oleva laki digitaalisesta Intiasta (Draft Digital India Act) hahmottelee uuden viraston perustamista digitalisaation kehityskulkujen säätelemiseksi. Tekoäly on osa digitaalista kokonaisuutta, mutta kehityksen ennakointi ja hahmottaminen tuottanevat lainsäädännölle haasteita. Vuonna 2017 perustettu tekoälyn kansallinen työryhmä linjasi painopistealueet tekoälyn resurssien ohjaamiseksi kansallisesti tärkeille sektoreille. Näitä ovat maatalous, koulutus, terveydenhoito, älykkäät kaupungit sekä älykäs liikkuminen ja kuljetus. Hallitus odottaa tekoälyltä ratkaisuja myös kielellisen diversiteettiin: National Language Translation Mission kehittää käännösohjelmia, joilla esimerkiksi hallinnon tuottamia sisältöjä samoin kuin koulujen oppisisältöjä voidaan kääntää sujuvasti Intian 22:lle viralliselle kielelle. Intian korkein oikeus käyttää IITM:n kehittämää Samantar-tekoälytyökalua kääntääkseen määräyksiään ja päätöksiään paikallisille kielille. 

Vuonna 2020 perustettiin kansallinen tekoälyportaali INDIAai (National Artificial Intelligence Portal), joka on julkisen ja yksityisen sektorin avaintoimijoiden digitaalinen palvelualusta. Partnereina ovat Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), National e-Governance Division (NeGD) sekä National Association of Software and Service Companies (NASSCOM). Alusta pyrkii fasilitoimaan tekoälyinnovaatioita erilaisten tukitoimintojen kautta. 

Intia puhuu tekoälyn etiikasta, mutta kuinka on kotipesän laita?

Intia on perustajajäsen OECD:n isännöimässä GPAI-konsortiossa (Global Partnership on Artificial Intelligence), jossa Intia toimii puheenjohtajamaana kaudella 2023-24. GPAI Summit pidetään joulukuussa 2023 Delhissä. Intia työstää parhaillaan kansallista politiikkalinjausta tekoälyn vastuullisesta käytöstä. Intian viesti on, että se toimii läheisesti muiden GPAI-jäsenvaltioiden kanssa edistääkseen luottamusta, avoimuutta, turvallisuutta ja tekoälyn vastuullista käyttöä.

G20-kokouksen alla 2023 pääministeri Modi peräänkuulutti globaalia puitesopimusta tekoälyn eettisten työkalujen kehittämiseksi. Tämä oli ristiriidassa Intian IT-ministeriön (MeitY) aiempaan kantaan, jonka mukaan MeitY ei aio säädellä tekoälyn kehitystä vaikka tunnistaakin siihen liittyvät riskit. Näkyvät teollisuusvaikuttajat, kuten Zohon Corporationin toimitusjohtaja Sridhar Vembu, ovat ilmaisseet huolensa Intian suunnasta ja vaatineet tekoälyn kehityksen ja käytön sääntelyä. 

Helmikuussa 2021 Niti Aayog, joka toimii keskushallinnolle tärkeänä think tankina, julkaisi tiekartan eettisen ja vastuullisen tekoälyekosysteemin luomiseksi. Tiekartassa arvioidaan, että 233 miljoonaa intialaista työskentelee tehtävissä, jotka on automatisoitavissa tekoälyn avulla. Tiekartta huomauttaa, että tekoäly asettaa haasteen monille perustuslain keskeisille periaatteille, joita ovat esimerkiksi oikeus tasa-arvoon, oikeus olla kohtaamatta syrjintää, oikeus elämään ja terveydenhoitoon sekä oikeus yksityisyyteen. Lisäksi tiekartassa nostetaan esiin perustuslain artikla 38: State Directive for Economic Equality, samoin kuin transparency ja accountability, joiden toteutumista Intian korkein oikeus pitää kriittisen tärkeänä myös yksityisen sektorin palvelujen osalta. 

Lisää tietoa, lisää mainoksia, lisää kontrollia? 

Modin hallintoa on viime vuosina kritisoitu kärjekkäästi kansalaisyhteiskunnan brutaalistakin suitsemisesta. Tämä on herättänyt huolta valtion valvontakoneiston tehostamisesta tekoälyn avulla. Erityisesti tekoälyyn perustuvia kasvojentunnistussovelluksia pidetään ongelmallisina. Myös Intian korkeimman oikeuden kaavailut soveltaa tekoälyn käyttöä toimintansa tehostamiseksi kirvoittavat kriittisiä kommentteja. Pelkona on, että tekoälyn algoritmit tuottavat prosesseihin läpinäkymättömyyttä, mikä pahentaa vallitsevaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. 

Osa huolista liittyy yritysten toimintaan historiallisen suuren pääoman vallan ja taloudellisen eriarvoisuuden aikana. Keskustelu on kiertynyt esimerkiksi kansallisen henkilökorttikysymyksen ympärille. Intiassa ei ole käytössä yhtenäisiä kansallisia henkilötunnuksia, vaan henkilöllisyyden todistamiseen käytetään milloin äänestyskorttia, milloin tuloverokorttia, passia, pankkikorttia, ajokorttia, syntymätodistusta tai opiskelutodistusta. Erilaisten henkilökorttialoitteiden vanavedessä on kehittynyt Aadhaar-järjestelmä, 12-numeroinen henkilötunnus, jota voi vapaaehtoisesti hakea jokainen intialainen tai Intiassa asuva ulkomaalainen, joka on oleskellut maassa yli puoli vuotta. Käytännössä Aadhaar on maailman kattavin biometrinen tunnistusjärjestelmä. Intian korkein oikeus linjasi taannoisessa päätöksessään, että Aadhaar on vapaaehtoinen eikä siksi voi olla edellytyksenä esimerkiksi pankkitilin avaamiselle, puhelinnumeron hankkimiselle tai vaikkapa koulupaikan saamiselle. Keskushallinto on kuitenkin ajanut Aadhaarin kytkemistä osaksi julkisia ja yksityisiä peruspalveluja jopa siinä määrin, että siitä on kehittynyt kuin huomaamatta valtion ja markkinoiden yhteishanke, joka ajaa molempien osapuolien intressejä tiedonkeruun ja data-analyysin osalta. Kuinka ongelmitta järjestelmä siis palvelee ydintehtäväänsä eli kansalaisten tasavertaistamista kriittisten palvelujen saavutettavuudessa?
 

Ohjaako kaupallistuminen tekoälyn kehitystä?
Tekoälyyn liittyy kaikkialla valtavaa tieteellistä mielenkiintoa, eikä vähiten siksi, että sen soveltamisessa nähdään kaupallista potentiaalia lukemattomilla eri elämän alueilla. Niinpä myös yritykset ovat perustaneet tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjään tiiviissä vuorovaikutuksessa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Monilla digibisneksen isoista kansainvälisistä toimijoista on omia tutkimusyksikköjään Intian ykkösketjun yliopistoissa (esim. Intel AI Research Centre – IIT Hyderabad, NVIDIA AI Lab – IIT Hyderabad, Robert Bosch Centre for Data Science and AI – IITM). Myös Intian omat suuryritykset tekevät läheistä yhteistyötä Intian instituuttien kanssa (mm. AI Research Lab Wipro – IISc). 

Yritysyhteistyö saattaa tuoda merkittävää lisärahoitusta yliopistoille, ja se myös tarjoaa kiinnostavia, vaihtoehtoisia uranäkymiä nuorille tutkijoille. Samalla yritysten mittava osallistuminen tutkimukseen nähdään riksinä koko tieteenalan kehitykselle, sen mielenkiinnon kohteille ja sen myötä jopa tieto-opilliselle ytimelle. 

Ankarimpien kriitikkojen mukaan heikosti kehitettyjen tekoälytyökalujen laaja ja nopea käyttö mahdollistaa moraalisen vararikon tilanteessa, jossa hallitus on haluton tai kyvytön kitkemään yritysten estotonta voiton tavoittelua. Erityisesti uhkia on nähty koulutussektorilla, missä tekoälyä on pyritty hyödyntämään nopeasti viime vuosina rajusti kasvaneiden EdTech-yritysten toimesta. Kehitys on ollut sen verran nopeaa ja ehkä hallitsematontakin, että UNESCO totesi vuonna 2022, että tekoälyn eettisen käytön valvonnan tulisi olla Intian hallituksen korkein prioriteetti koulutussektorilla. 
Kommentit kietoutuvat osaksi laajempaa keskustelua Intian koulutus- ja tutkimuskenttää ravistelevasta sensuurin aallosta, jossa oppisisältöjä on karsittu tai muunneltu osana suurempaa hindunationalistista eetosta. Ovatko tieteen vapaus, tiedon itseisarvo, kriittinen ajattelu ja humboldtilainen uteliaisuus siis taipumassa osaksi paitsi poliittista tarkoitushakuisuutta myös tekoälyn sameita algoritmeja?

Suomi mukana kyydissä
Intian nopea nousu tekoälyn kansainvälisessä ravintoketjussa on joka tapauksessa syytä noteerata myös Suomessa. Yliopistojen Intia-verkosto FICORE, tekoälylippulaiva FCAI ja 6G-lippulaiva järjestivät IITM:n (RBC-DSAI) kanssa vuonna 2022 kansainvälisen konferenssin tekoälyn käytettävyydestä (Deployable AI). Marras-joulukuun vaihteessa 2023 Aalto yliopisto (FCAI) järjestää tekoälypaneelin Intian merkittävimmässä teknologiatapahtumassa, Bengaluru Tech Summitissa. 

Teksti: Mika Tirronen & Juho Holma, New Delhi

Kuva Mika Tirronen: Tekoäly- ja digitaaliset ratkaisut yleistyvät kovaa vauhtia Intian kouluissa, siinä missä maaseudulla ovat käytössä perinteiset menetelmät. Ne puolustavat kuitenkin hyvin paikkaansa osana pedagogista kokonaisuutta.