Artikkelit

Tekoälysektorin eettinen hallinto Kiinassa

23.11.2023

Tekoälysektorin eettinen hallinto Kiinassa

Kiinassa tekoälyn kehitystyö etenee voimakkaan valtiojohtoisesti; maan julkilausuttuna tavoitteena on olla maailman johtava tekoälysektorin keskus jo vuosikymmenen vaihteessa. Kiinan kommunistinen puolue on määrätietoisesti edistänyt alan tiukempaa valtiokontrollia, ja viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana sen toimesta on julkaistu useita ohjeita ja julistuksia, joilla on paalutettu maan tekoälyä koskevan politiikan suuntaviivoja. Vastuuta tekoälyn eri ulottuvuuksista on Kiinassa sälytetty eri ministeriöille ja valtiollisille tai valtion suojissa toimiville toimijoille. Suurimman vastuun sektorin hallinnoinnista kantaa Kiinan kansallinen kyberavaruushallinto (Guojia hulianwang xinxi bangongshi, Cyberspace Administration of China, CAC).

Tekoälyn eettisestä pohjasta Kiinassa tiedetään verrattain vähän, sillä aihetta on tutkittu varsin rajallisesti niin tutkimuskentällä kuin journalistienkin parissa. AI Ethics Guidelines Global Inventory -internetsivuston tilastojen perusteella on kuitenkin havaittavissa, että Kiinassa on julkaistu huomattavasti vähemmän tekoälyn etiikkaa koskevia ohjeita kuin esimerkiksi EU:ssa ja Yhdysvalloissa. On kuitenkin selvää, että tekoälyn sääntely on korkealla puoluevaltion johdon agendalla. Sen katsantokannassa etenkin tekoälyjärjestelmien taloudelle, sosiaaliselle vakaudelle ja kansalliselle turvallisuudelle asettamien pitkän aikavälin haasteiden, kuten työttömyyden ja sosiaalisten muutosten tutkiminen ja ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää. Kiinan kansantasavallan valtioneuvosto onkin julkaissut tiede- ja teknologiasektorin eettiset ohjeistukset, joissa tekoälysektori nostetaan esiin yhtenä kolmesta keskeisistä soveltamisaloista. Lisäksi Kiinan yliopisto- ja yritysmaailmassa ja jopa sosiaalisessa mediassa aiheesta käydään vilkasta ja hyvin monipuolista keskustelua. Esimerkiksi teknologia-alan suuryritys Tencent on ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun.

Varsinainen vastuu nimenomaisesti tekoälysektorin eettisten suuntaviivojen paaluttamisesta on CAC:n sijaan sälytetty Kiinan tiede- ja teknologiaministeriölle (Kexue Jishubu, Ministry of Science and Technology, MOST). Tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa MOST:n käydessä parhaillaan läpi organisaatiouudistusta. MOST:n alaisuudessa toimiva asiantuntijakomitea on julkaissut eettiset norminsa tekoälylle, jossa keskitytään erityisesti tekoälysektorin niin tutkimus-, kehitys- kuin innovaatiotoiminnankin kattavaan koko elinkaareen. Näiden nk. Uuden sukupolven tekoälyn eettisten määritelmien (Xin yidai rengong zhineng lunli guifan) perusperiaatteena on, että ihmisten tulee säilyttää täysi kontrolli tekoälyä koskevasta päätöksenteosta sekä oikeus ja teknillinen kyvykkyys perua tekoälyä koskevat päätökset milloin tahansa. Tämän lisäksi niissä luetellaan kuusi eettistä perusperiaatetta "hallittavien ja luotettavien" tekoälyjärjestelmien varmistamiseksi. Nämä periaatteet ovat ihmisten hyvinvoinnin edistäminen, reiluuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen, yksityisyyden ja turvallisuuden takaaminen, kontrolloitavuuden ja luotettavuuden takaaminen, vastuullisuuden vahvistaminen sekä eettisen lukutaidon parantaminen. Tämän lisäksi MOST:in tehtäväksi on annettu tekoälyn eettisistä kysymyksistä vastaavien työryhmien perustaminen yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. MOST:in antavat ohjeistukset edellyttävät, että yliopistot, sairaalat, yritykset, tutkimuslaitokset ja muut tekoälyn parissa toimivat toimijat teettävät eettisen arvioinnin kaiken sektoria koskevan tutkimuksen yhteydessä. MOST:n määritelmien ohella puoluevaltion suojeluksessa ja ohjauksessa mm. Beijing Academy of Artificial Intelligence –tutkimuslaitos (Beijing zhiyuan rengong zhineng yanjiuyuan) sekä Kiinan tekoälyjärjestö (Zhongguo rengong zhineng xuehui) ovat julkaisseet omia, Kiinan tekoälyn eettistä hallinnointia koskevia ohjeistuksiaan.

Etenkin maan kansalaisten kannalta on huomionarvoista, että viime kädessä tekoälyn eettisestä sääntelystä vastaa muiden yhteiskunnallisesti keskeisten kysymysten tapaan puoluevaltio. Tekoälykeskustelun yhteydessä käytettyjen käsitteiden ja sanojen samankaltaisuus Kiinassa ja länsimaissa voi helposti johtaa lukijaa harhaan, ja saattaa helposti jopa synnyttää kuvan ristiriidoista. Puoluejohdon näkökulmasta mitään ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten kielelle annetaan kulttuurikontekstista riippuen hyvin erilaisia merkityksiä. Eettisyydellä tarkoitetaan Kiinan kontekstissa ennen kaikkea kansallista ja puoluevaltion – ei yksilön – etua. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi yksityisyyden käsitteessä. Siinä missä eurooppalainen lähestymistapa yksityisyyteen suojaa yksilön tietoja kaupallisilta ja valtion tahoilta, Kiinassa henkilötiedot ovat myös suojattuja, mutta vain kaupallisilta tahoilta – ei sen sijaan puoluevaltiolta.

On kuitenkin huomionarvoista, että puoluevaltio ei Kiinassa kuitenkaan ole yhtä aina kaikkivoipa Leviathan mitä monet ulkomailla uskovat ja puoluevaltion sisällä toivovat. Vaikka nimellisesti vastuu tekoälyä koskevan eettisen keskustelun suuntaviivoista on valtiollisilla toimijoilla, käytännössä mukana kenttää muovaamassa on paljon niin yksityisen alan kuin yliopistosektorinkin toimijoita. Esimerkiksi aiemmin mainituista määritelmistä vastannut toimikunta koostui yliopistomaailmasta, Kiinan tiedeakatemiasta (Zhongguo kexueyuan) sekä yksityisyrityksistä haalituista asiantuntijoista. Erityisen merkittävää valtaa diskurssin ja sääntelyn muovaamisessa käyttävät alan parissa toimivat, lähinnä Kiinan huippuyliopistoista tulevat, ihmis- ja yhteiskuntatieteissä uraa tehneet (mies)tutkijat. Puoluevaltio on pyrkinyt lisäämään diskurssia akateemisen maailman kanssa ja sitouttamaan tutkijoita tekoälyn sääntelyä koskeviin prosesseihin. Vielä keskeisempää kuitenkin on, että kourallisella tutkijoita on useita risteäviä rooleja niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin tekoälyn eettisyyttä pohtivissa ja linjaavissa komiteoissa ja työryhmissä, mikä antaa varsin pienilukuiselle joukolle asiantuntijoita huomattavan paljon valtaa johtaa Kiinan tekoälykeskustelun suuntaa. Kulttuurikohtaiset määritelmäerot huomioidenkin näiden tutkijoiden esiin nostamat huolet ja ratkaisuehdotukset heijastelevat isoilta osin kansainvälisten tekoälysektoria koskevien eettisten ohjeiden ja julkilausumien sisältöjä. Toisaalta Kiina on myös pyrkinyt aktiivisesti olemaan mukana kansainvälisessä tekoälyn sääntelyä koskevassa keskustelussa ja osittain mainitut kansainväliset ohjeet ja julkilausumat myös heijastelevat kiinalaisia moraalikäsityksiä ja käsitteitä.

Teksti: Olli Suominen, Peking

Suomen Kiinan-suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola sekä Business Finlandin maajohtaja Marko Tiesmäki osallistuivat syksyllä 2022 Hainan TV -kanavan ohjelmaan, jonka lavasteet oli toteutettu tekoälytekniikkaa hyödyntäen. Kuva: Timo Sysiö

AI Ethics Guidelines Global Inventory

China’s Tencent pitches vision of artificial intelligence ethics