Artikkelit

Yhdysvallat seuraa Euroopan unionin esimerkkiä kohti luotettavaa tekoälyä

23.11.2023

Yhdysvallat seuraa Euroopan unionin esimerkkiä kohti luotettavaa tekoälyä

Vuotta 2023 voidaan pitää merkittävänä vuotena Yhdysvaltain tekoälyhallinnon kehittämisen kannalta. Kuluneen vuoden aikana Bidenin ja Harrisin hallinto on ryhtynyt toimiin julkaisemalla tekoälyyn liittyviä velvoittavia toimeenpanomääräyksiä sekä Bidenin tekoälyä koskevan julistuksen (Executive Order on AI). Yhdysvallat pyrkii tekoäly-ympäristöön, jossa ennen kaikkea amerikkalaisten yksityisyyden suoja on turvattuna. Yhdysvallat on tekoälyn toimintaympäristöltään erittäin markkinaehtoinen, ja tekoälyn hallintoon liittyvät kysymykset suhteessa Euroopan unioniin tai Kiinaan täysin alkuvaiheessa.

Luotettavuus ja turvallisuus tekoälyn eettisenä raamina

Yhdysvaltojen toimintaympäristö tekoälyn suhteen on hyvin markkinaehtoista, minkä nähdään vaikuttavan tekoälyn sääntelyyn sekä laajemmin tekoälyn riskienhallintaan pyrkiviin valtion toimiin. Tekoälynsääntelyn tulevaisuus on vielä Yhdysvalloissa täysin auki, mutta viitteitä sen suunnasta on annettu. Senaattori Schumerin lokakuun lopussa pitämän puheen mukaan tekoälysääntely tullaan antamaan kuukausien kuluessa, joten lainsäädännön voidaan olettaa valmistuvan alkuvuodesta 2024.  Tekoälyn sääntelyn tarpeellisuus ymmärretään täällä ennen kaikkea riskien hallintana.

Tekoälyn etiikasta ei puhuta Yhdysvalloissa Euroopan unionin tavoin ”etiikkana”, vaan tekoälyn eettistä pohjaa lähestytään pikemminkin luotettavuuden (trusworthy), turvallisuuden (safety) ja läpinäkyvyyden (transparency) näkökulmista. Järjestelmien luotettavuuden ja turvallisuuden todentamiseksi Yhdysvalloissa tullaan kehittämään valtiojohtoisesti tekoälyjärjestelmiin kohdistuvia standardeja, työkaluja ja testejä.

Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa kansalaisten yksityisyydensuoja on turvattu. Tavoitteeseen pääsemiseksi liittovaltio asettaa etusijalle kotimaisten yksityisyyden suojaa koskevien tekniikoiden kehittämisen ja käytön nopeuttamisen. Yksityisyyden suojaa koskevaa tutkimusta ja teknologiaa vahvistetaan rahoittamalla tutkimuksen koordinointiverkostoa nopeiden läpimurtojen ja kehityksen edistämiseksi.

Bidenin ja Harrisin hallinto antoi aikaisemmin tänä syksynä myös toimeenpanomääräyksen, jolla pyritään parantamaan algoritmista luotettavuutta. Toimeenpanomääräyksen mukaisesti virastoja ohjataan torjumaan algoritmista syrjintää ja samalla panemaan täytäntöön olemassa olevat viranomaiset ihmisten oikeuksien ja turvallisuuden suojelemiseksi. Algoritmisella syrjinnällä viitataan algoritmin tai tekoälyn käytössä ilmeneviin vinoumiin, jotka synnyttävät käyttäjälle joko välitöntä tai välillisesti syrjiviä vaikutuksia.

Luotettavuuden ja turvallisuuden rinnalla tärkeänä tekoälyä kehystävänä tekijänä on pidetty Yhdysvaltain arvopohjan edistämistä tekoälyssä kattaen esimerkiksi ihmisoikeudet, tasa-arvon ja kansalaisoikeudet. 

Tekoäly mukauttaa koulutusjärjestelmää sekä muuttaa T&K –toiminnan painopisteitä

Yhdysvaltojen opetusministeriö on sitoutunut muuttamaan koulutusjärjestelmää sellaiseksi, että se vastaa taitovaatimuksiin, joita syntyy tekoälyteknologioiden myötä. TKI-toiminnan osalta Yhdysvalloilla on oma tekoälyä koskeva strateginen suunnitelma, joka keskittyy muun muassa tekoälyn kehittämiseen sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen. 

Yhdysvallat on sitoutunut kehittämään yhteisiä julkisia tietokokonaisuuksia ja -ympäristöjä tekoälyn harjoittelua ja testausta varten. Laajempi ja monipuolisempi yhteisö, joka käyttää parhaita tietoja ja välineitä tekoälytutkimuksen tekemiseen, lisää mahdollisuuksia innovatiivisempiin ja tasapuolisempiin tuloksiin. 
Yhdysvallat edistää tavoitteellisesti tekoälyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ympäristön kestävyyteen, terveydenhuoltoon ja teollisuuteen. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on strategiset kansainväliset kumppanuudet, jotka edistävät T&K –toimintaa sekä tekoälyä koskevien kansainvälisten suuntaviivojen ja standardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Yhdysvallat tekoälyn luvattu maa

Yhdysvallat on jo nyt johtava tekoälyinnovaatioiden alalla. Vuoden 2022 aikana Yhdysvalloissa tekoälyä kehittävät start-up yritykset keräsivät ensimmäisellä rahoituskierrolla enemmän pääomaa, kuin Yhdysvaltojen jälkeen seitsemässä seuraavassa maassa yhteensä. Tekoälyyn liittyvä panostus on valtavaa niin liittovaltion kuin osavaltioiden toimesta, ja tekoälykeskittymiä löytyy sekä itä- että länsirannikolta. 

Tekoälyä käytetään laajasti erilaisissa arkipäiväisissä toiminnoissa, ja sen käyttö on yhä laajenemaan päin. Konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan pelkästään generatiivinen tekoäly tulee vaikuttamaan merkittävästi pankkisektorilla, edistyneen teknologian sekä biotieteen alueilla. Generatiivisen tekoälyn nähdään vaikuttavan pankkisektorilla 200-340 miljardin dollarin vuosittaisena arvon kasvuna. 

Tekoälyn työtä ja työvoiman tarvetta muuttavan vaikutuksilla nähdään olevan kansallisesti sekä hyviä että ikäviä kehityskulkuja. IMF:n arvioiden mukaan Yhdysvaltojen talouden tuottavuuden kasvun uskotaan nousevan 2-3% tasolle, mutta samaan aikaan tekoälyn nähdään vaikuttavan jopa 60 prosenttiin Yhdysvaltojen työvoimasta. Toisin sanoen talouden tuottavuuskasvu pohjautuu ihmistyön automatisointiin sekä prosessien tehostamiseen.  

Kansalaisten ja kuluttajien näkökulmasta tekoälyn todelliset hyödyt näkyvät tuotteina ja palveluina, jotka ovat parempia, halvempia sekä saavutettavampia. Konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää erityisesti Teksasin osavaltiota, jossa tekoälyä hyödynnetään älykkäiden sairaaloiden ja sairaalaympäristöjen ratkaisuissa. Tekoälyjärjestelmiä hyödynnetään diagnostiikassa, kuten patologien kuva-analytiikassa. Tekoälypohjaista robotiikkaa hyödynnetään esimerkiksi leikkaussaleissa, mutta myös automatisoimaan ja tehostamaan laboratorioiden toimintaa.

Washington DC:ssäkin toimivassa John Hopkins Universityssä vastaavasti kehitetään satelliitti- ja tekoälypohjaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan ennustaa mahdollisia luonnonkatastrofeihin perustuvia suuronnettomuuksia, nopeuttaa näistä syntyneiden tuhojen laajuuksien selvittämisessä sekä ratkaisujen tuottamisessa.

TFK-harjoittelija Sofia Tuovinen, Washington DC

Kuva: Ger Altmann, Pixabay